درس:دین وزندگی2

كلاس :دوم دبیرستان

مفاهیم اصلی کتاب

 

(طرح درس سالانه)

مدت جلسات:

90 دقيقه

نام دبیرستان :

زاگرس

نام دبير:

ساسان کرمی

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

مهر

جلسه اول :

جلوه های حکمت وتدبیر

(در چگونه جهانی زندگی می کنیم)

غایت مندی وحکمت وتدبیر در خلقت وانس وتوجه به خالق حکیم ومدبرجهان

1- ویژگی های مجموعه نظام مند2- مقایسه مجموعه فاقد نظام ودارای نظام3- نظام مند دیدن جهان خلقت

4- درک حضور حکمت وتدبیر الهی در نظام خلقت

5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

با کاروان هستی

(جهان رو به سوی کجادارد )تشخیص جهان به عنوان یک نظام یکپارچه که دارای یک هدف است.

1- توانایی تبیین نظام های کوچک درنظام های بزرگ وارتباط هدف های نظام کوچک باهدف های نظام بزرگ 2- ارائه تصویری از نظام به هم پیوسته جهانی وتعیین هدف نهایی خلقت 3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک

(گروهی)

جلسه سوم :

 

جلوه های حکمت وتدبیر

با کاروان هستی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته .ماژیک

جلسه چهارم:

 

جلوه های حکمت وتدبیر

با کاروان هستی

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

سرمایه های  انسان

آشنایی با جایگاه انسان در نظام خلقت وارزش های انسان

1- شناخت فضیلت واوصاف انسان در قرآن

2- آشنایی باودیعه های الهی در انسان بنا بر بیان قران

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته،ماژیک  (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

خود حقیقی

ویژگیهای انسان مر بوط به بعد جسمانی  انسان است یا حقیقتی بر تر دارد

1- آشنایی وتوجه به مراحل خلقت انسان ،ذکر شده در قرآن کریم

2- تبیین دو بعد وجودی انسان وارتباط آنها با یکدیگر

3- توانایی اثبات بعدغیرمادی وجودانسان(روح)

 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

آبان

جلسه اول :

 

سرمایه های انسان

خود حقیقی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه دوم:

 

سرمایه های انسان

خود حقیقی

 

 

 

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه سوم‌:

 

پنجره ای به روشنایی

مقابسه دیدگاه هادرباره مرگ وتشخیص برتریهای دیدگاه توحیدی وثمرات آن

1- شناخت دیدگاههای مختلف درباره مرگ وتحلیل انها2- شناخت دیدگاه توحیدی بامراجعه به قرآن وسنت وسیره3- شناخت ثمرات دیدگاه اسلامی نسبت به مرگ وجهان آخرت4- احساس امید ورضایت نسبت به دیدگاه اسلامی5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

آبان

جلسه چهارم :

 

آینده روشن

توانایی تبیین دلایل ضرورت معاد و معاد جسمانی

دلالیلی به زندگی برتر درآن جهان

1- آشنایی با ضرورت معاد وبیان دلایل آن

2- ضرورت توجه به پیام پیامبران درباره اینده انسان

3- توانایی پاسخ به برخی اشکالات پیرامون معاد جسمانی

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم:

 

پنجره ای به روشنایی

آینده روشن

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه ششم :

 

پنجره ای به روشنایی

آینده روشن

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

آذر

جلسه اول:

منزلگاه بعد

آشنایی با جهان برزخ و توانایی تبیین رابطه ی آن با دنیا وآخرت

1- شناخت جهان برزخ به عنوان عالم میان دنیا وآخرت

2- شناخت رابطه دنیا با برزخ وآخرت وتوضیح وتبیین آن رابطه

3- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

واقعه بزرگ

آشنایی با مراحل وقوع قیامت وچگونگی محاکمه الهی

1- آشنایی با مراحل تکوین واقعه قیامت وتوانایی تبیین آن

2- درک صحیحی ازمحاکمه الهی درروزجزاوسرنوشت انسانها پس ازآن 3- کسب مراتبی ازخوف ورجاءنسبت به آینده ی خود در جهان آخرت 4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی)

جلسه سوم:

 

منزلگاه بعد

واقعه بزرگ

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه چهارم :

 

منزلگاه بعد

واقعه بزرگ

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم :

فرجام کار

 

 

آشنایی با سرنوشت وسرانجام انسان درمنزل آخرت و احساس نیازبه کسب آمادگی درآن روز

1- بیان مراحل واقعه قیامت از ابتدای نفخ صور تا بعد از حضور در دادگاه الهی

2- شرح جایگاه نیکوکارانوگناهکاران بر اساس قرآن کریم وسنت

3- تبیین تناسب عمل با پاداش وکیفر

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

فرجام کار

 

 

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

دی

جلسه اول :

 

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي (آمادگی برای نوبت اول)

ارزشیابی

جلسه دوم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه سوم :

 

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه چهارم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه ششم:

 

دروس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

بهمن

جلسه اول :

 

اعتماد بر او

توجه به نقش توکل واعتماد به خدا درتقویت عهدها و پیمانها وتسریع در حرکت به سوی خدا

1- آشنایی با معنا وجایگاه توکل در قرآن

2- توانایی تشخیص میان توکل وریسک وخطر کردن

3- توضیح این که چرا فقط باید به خدا توکل کنیم.

4- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی)

جلسه دوم:

 

اعتماد بر او

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه سوم‌:

 

دوستی با حق

شناخت آثار محبت داشتن به خدا وتلاش برای تقویت رابطه ی محبت آمیز با او دوستی با دوستان خدا ودشمنی با دشمنان خدا

1- درک توجه محبت آمیز خداوند به مخلوقات خود واز جمله انسانها 2- تقویت رابطه ی دوستی انسان با خدا 3- تاثیر محبت انسان در تصمیم گیری ها وکار های او 4- تبیین دوستی با دوستان خدا 5- تبیین تاثیر محبت داشتن به خدا،در پیروی از او 6- شناخت رابطه ی تقابلی دوستی با خدا و دوری از دشمنان خدا 7- شناخت تاثیر دوستی با خدا در مبارزه با باطل  8- قرائت صحیح آیات و..

 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

بهمن

جلسه چهارم :

 

دوستی با حق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه پنجم:

 

اعتماد بر او

دوستی با حق

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

فضیلت آراستگی

آشنایی با ارزشمندی آراستگی ظاهری همراه با عفاف در اسلام وگرایش به این آراستگی وعفاف

1- آشنایی با نظر پیشوایان دین درباره آراستگی ظاهر وتوصیه ها ی آنان دراین مورد2- آشنایی با تاثیر آراستگی وپاکیزگی برزندگی فردی واجتماعی 3- درک رابطه ی میان آراستگی باطن وظاهر4- شناخت رابطه ی میان آراستگی حقیقی وعفاف5- شناخت رابطه ی میان عزت وآراستگی وعفاف6- درک صحیح رابطه یمیان پوشش وعفاف وعزت

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

اسفند

جلسه اول:

 

فضیلت آراستگی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه دوم:

 

زیبایی عفاف

آشنایی با رابطه ی حجاب وعفاف ومسائل پیرامون حجاب برای گرایش وتوجه بیشتر به حجاب اسلامی

1- تبیین ضرورت حجاب وپوشش اسلامی بر مبنای آیات قرآنی و تعیین حدود آن 2- بیان رابطه میان حد پوشش ونوع لباس در فرهنگ اسلامی 3- توضیح تفاوت میان پوشش زنان و.مردان وذکر دلایل آن    4 –چه زنانی محرم انسانند و چه مردانی محرم زنانند 5- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها 

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه سوم:

 

زیبایی عفاف

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

جلسه چهارم :

 

فضیلت آراستگی

زیبایی عفاف

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

جلسه پنجم :

 

نظارت همگانی

آشنایی با اصل امر به معروف ونهی ازمنکر برای کسب آمادگی جهت انجام دادن صحیح آن

1- آشنایی با برخی از آیات مربوط به امر به معروف ونهی از منکرو پیام های این آیات 2- به دست آوردن درک صحیح از نیاز جامعه به نظارت همگانی به علت داشتن سرنوشت مشترک 3- گرایش به دعوت دیگران به خیر وخوبی ها 4- قرائت صحیح آیات وترجمه آن

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (پرسش وپاسخ)

جلسه ششم:

 

نظارت همگانی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک

 

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل

فروردین

جلسه اول :

-

-

-

-

جلسه دوم:

-

-

-

-

جلسه سوم :

-

-

-

-

جلسه چهارم:

 

کار در نظام اقتصادی

آشنایی با معیار های کسب حلال ونقش ثروت در عدالت اجتماعی واحکام مالی اسلام وتلاش برای عمل کردن به این احکام

1- آشنایی با معیار اصلی کسب درآمدحلال وتولید ثروت در اسلام  وعلاقه به این نوع کسب درآمد 2- شناخت کارهای کاذب وتاثیر منفی آن ها بر آبادانی جامعه پرهیزازآن ها 3- آشنایی با تاثیرات منفی ربا بر عدالت اجتماعی ومارزه ی اسلام با آن ها 4- آشنایی با شیوه های مثبت مشارکت کار وسرمایه به عنوان مبنای بانک داری اسلامی 5- شناخت راه های رفع نیاز های عمومی در احکام اسلام 6- آشنایی با احکام اسلام در مورد خمس،زکات و انفاق 7- قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه پنجم :

 

 

کار در نظام اقتصادی

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،تخته ،ماژیک  

جلسه ششم:

 

نظارت همگانی

کار در نظام اقتصادی

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

اردیبهشت

جلسه اول :

 

یاری از نماز و روزه

آشنایی باحکمت نماز و روزه و احکام آن

1-آشنایی با فواید نماز و روزه از طریق آیات قران و سخنان معصومین 2-شناخت راههای متعدد برای رشد نهال تقوا در انسان 3-آشنایی با احکام نماز و روزه 4-  قرائت صحیح آیات وتوانایی ترجمه برخی از آنها

قرآن مجید،ضبط صوت ونوار،تخته ،ماژیک (گروهی

پرسش وپاسخ)

جلسه دوم:

 

یاری از نماز و روزه

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

ارزشیابی از روخوانی آیات وبررسی اندیشه وتحقیق

قرآن مجید،،ماژیک

جلسه سوم‌:

 

کار در نظام اقتصادی

یاری از نماز و روزه

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي

ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

تاريخ جلسات

عنوان دروس

هدف كلي درس

اهداف آموزشی

فعاليت هاي ديگر و وسايل لازم

اردیبهشت

جلسه چهارم :

 

تمام نه درس نوبت اول

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه پنجم:

 

درس دهم تا دوازدهم

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

جلسه ششم :

 

درس سیزدهم تا شانزدهم

سنجش پيشرفت تحصيلي

سنجش پيشرفت تحصيلي (آمادگی برای نوبت دوم)

ارزشیابی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:4  توسط ساسان کرمی  | 


+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ساعت 16:23  توسط ساسان کرمی  | 

درس دوم : يگانه ي بي همتا

   پرسش هاي چهار گزينه اي

1- كدام يك از شاخه هاي توحيد افعالي نيست ؟

1) توحيد درعبادت

2) توحيد در مالكيت

3) توحيد در ولايت

4) توحيد در ربوبيت 

2 - توحيد در ربوبيت و توحيد در ولايت به ترتيب از شاخه هاي كدام مرتبه ي توحيد است ؟

 1) توحيد ذاتي – توحيد افعالي

2) توحيد صفاتي – توحيد ذاتي

3) توحيد افعالي – توحيد ذاتي

4) توحيد افعالي – توحيد افعالي 

   3 - اعتقاد به چند خدا براي پديده هاي مختلف طبيعي نمونه اي از چيست؟

 1) شرك صفاتي

2) شرك افعالي

3) شرك عبادي

4) شرك ذاتي 

   4 - كدام يك از شاخه هاي توحيد افعالي است ؟

 1) توحيد ذاتي

2) توحيد در صفات

3) توحيد در عبادت

4) توحيد در مالكيت 

   5 - عبارت قرآني : « ..... ما لهم من دونه من ولي » به كدام يك از مراتب توحيد اشاره دارد؟

 1) توحيد ذاتي

2) توحيد افعالي

3) توحيد صفاتي

4) توحيد عبادي 

   6 - كدام يك از جملات زير در ارتباط با توحيد افعالي است ؟

 1) خداوند در ذات خود يكتاست و مثل و مانند ندارد .

2) خداوند در كارهاي خود نياز به هيچ موجودي ندارد.

3) ميان ذات خداوند و صفات او دوگانگي نيست.

4) پديد آورنده ي هستي كه خود پديده نباشد يكي است. 

   7 - كدام يك از عبارات يا آيات زير به توحيد افعالي دلالت دارد؟

 ) لا اله الا الله

2) يحول الله و قوته اقوم و اقعد

3) قل هو الله احدٌ

4) و لم يكن له كفواً احد 

   8 - كدام يك از جملات زير اشاره به توحيد افعالي دارند ؟

الف – پديد آورنده ي هستي كه وجودش را از ديگري نگرفته باشد يكي است.

ب - قانون مندي هاي حاكم بر جهان و روابط ميان پديده ها ناشي از اراده ي خداست.

ج - صفات خداوند چيزي علاوه بر ذاتش نيست.

د – همه ي حوادث ، حركات ، تاثير و تاثرات از خداست .

 

1) الف و ج

2) ب و ج

3) الف و د

4) ب و د 

 

 

 

  9 - شرك ذاتي يعني اعتقاد به اين كه .............

 

1) غير از خدا موجودات ديگري در اداره ي جهان با خدا شريك اند.

2) صفات خدا چيزي جدا از وجود خداست .

3) دو يا چند خدا كه هيچ كدام مخلوق نيستند ، هر كدام خالق بخشي از جهان مي باشند.

4) خداوند جهان را آفريده ، اما ديگري را هم در مالكيت آن شريك خود قرار داده است . 

 

 

 

  10 - اين كه خداوند مثل و مانند ندارد ، بيان گر كدام يك از مراتب توحيد است ؟

 

1) توحيد عملي

2) توحيد ذاتي

3) توحيد افعالي

4) توحيد صفاتي 

 

 

 

  11 - كدام يك از عبارات قرآني زير بر توحيد افعالي دلالت دارد ؟

 

1) لا اله الا هو فاعبدوه

2) و لم يكن له شريك في الملك

3) قل هو الله احد

4) ليس كمثله شيء 

 

 

 

  12 - عبارت : « اگر به جاي خدا ، چند خدا وجود داشته باشد ، هر كدام از آنها كمالاتي را كه ديگرا ن دارند ندارد و بدين ترتيب ناقص و محدود مي شود و نياز به خالق پيدا مي كند » بيان گر چيست ؟

 

1) استدلال عقلي براي اثبات توحيد افعالي

2) گرايش فطري به توحيد افعالي در انسان

3) گرايش فطري به توحيد ذاتي در انسان

4) استدلال عقلي براي اثبات توحيد ذاتي 

 

 

 

  13 - كدام يك از عبارات زير در ارتباط با توحيد ذاتي است ؟

 

1) خداوند مثل و مانند ندارد .

2) هيچ موجودي در كارهاي خود مستقل از خدا نيست .

3) خداوند در كارهايش بي نياز از مخلوقات است .

4) صفات خداوند چيزي علاوه بر ذاتش مي باشد . 

 

 

 

  14 - عبارت : « بحول الله و قوته اقوم و اقعد » در ارتباط با كدام يك از مراتب توحيد است ؟

 

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد افعالي

4) توحيد عبادي

 

15 - در عبارت قرآني : « و لم تكن له صاحبة » چه چيزي از خداوند نفي شده است ؟

1) فرزند

2) همسر

3) شريك

4) مشاور

 

16 - گرايش انسان به يك مبدأ و منشأ قدرت در جهان گرايشي است ............

1) غريزي

2) فطري

3) طبيعي

4) عقلاني

 

17 - انسجام و ارتباط غير قابل گسست ميان مجموعه ي اجزاي جهان در تقابل با كدام است ؟

1) توحيد ذاتي

2) گرايش فطري به مبدأ يگانه

3) شرك ذاتي

4) شرك عملي

 

18 - كدام گزينه شامل شاخه هاي توحيد افعالي مي باشد ؟

1) توحيد درمالكيت – توحيد در عبادت – توحيد در صفات

2) توحيد در ولايت – توحيد در ربوبيت – توحيد در عبادت

3) توحيد در ذات – توحيد در مالكيت – توحيد در عبادت

4) توحيد در مالكيت – توحيد در ولايت – توحيد در ربوبيت

 

19 - اين كه هيچ موجودي در كارهاي خود بي نياز و مستقل از خداوند نيست به كدام يك از مراتب توحيد اشاره مي كند ؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد افعالي

4) توحيد عبادي

 

20 - بر اساس توحيد افعالي ..............

1) هر گونه اثر از موجودا ت سلب مي شود .

2) خالق جهان هستي كه وجودش را از ديگري نگرفته باشد يكتا ست و مثل و مانند ندارد .

3) مخلوقات دارا ي آثار هستند ولي قدرت تاثير را از خداوند دارند .

4) موجودات در كارهاي خود مستقل از خداوند هستند .

 

21 - عبارت قرآني : « و لم يكن له شريك في الملك » در رابطه با كدام است ؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد در ولايت

3) توحيد در ربوبيت

4) توحيد در مالكيت

 

22 - كدام گزينه از عبارا ت يا ايات زير بر توحيد افعالي دلالت ندارد؟

1) و لم يكن له كفواً احد

2) و لم يكن له شريك في الملك

3) و ما لهم من دونه من ولي

4) بحول الله و قوته اقوم و اقعد

 

23 - ترجمه ي عبارت قرآني «براي آنان سرپرستي جز او نيست» به كدام مورد اشاره دارد؟

1) توحيد در ربوبيت از شاخه هاي توحيد افعالي

2) توحيد در ولايت از شاخه هاي توحيد افعالي

3) توحيد در ربوبيت از شاخه هاي توحيد ذاتي

4) توحيد در ولايت از شاخه هاي توحيد ذاتي

 

24 - كدام عبارت صحيح است؟

1) خدنوند اجازه ي هيچ نوع مالكيتي به مخلوقات خود نمي دهد.

2) مالكيت مخلوقات در طول مالكيت خدا نيست.

3) مالكيت مخلوقات در كنار مالكيت خدا نيست ، بلكه نسبت به مخلوقات ديگر است.

4) خداوند اجازه ي مالكيت به مخلوقات خود مي دهد كه اين مالكيت در كنار مالكيت خداست.

 

25 - عبارت قرآني «ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون» در ارتباط با كدام يك از مراتب توحيد است؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد عبادي

4) توحيد افعالي

 

26 - اين كه انسان در كنار تدبير الهي ،براي تدبير خود يا ساير مخلوقات حسابي جداگانه باز كند نشان دهنده ي چيست؟

1) شرك ذاتي

2) شرك در مالكيت

3) شرك در ربوبيت

4) شرك در ولايت

 

27 - پايه واساس اعتقادات ديني در اسلام چيست؟

1) معاد

2) عدل

3) نبوت

4) توحيد

 

28 - كدام يك مانند روحي در پيكره ي معارف ديني حضور دارد وبه آن حيات مي بخشد؟

1) نگرش عقلاني

2) فصاحت وبلاغت

3) نگرش توحيدي

4) اعتقاد ديني

 

29 - مبارزه ي ميان حق و باطل ، همان تقابل بين ................ و ................ است.

1) توحيد – شرك

2) عقل – وحي

3) يقين – ترديد

4) روح – جسم

 

30 - كدام يك جهت دهنده ي ساير اعتقادات و نيز اعمال ما در زندگي است؟

1) اعتقاد به معاد

2) اعتقاد به توحيد

3) اعتقاد به اصالت انسان

4) اعتقاد به عدل الهي

 

31 - زنده ترين مسِِأ له ي پيش روي انسان ها در دنياي امروز چيست؟

1) مبارزه با اختلاف طبقاتي

2) درگيري پيروان اديان الهي

3) انسان شناسي

4) درگيري توحيد با شرك

 

32 - عبارت قرآني «ليس كمثله شيء» بيان گر كدام يك از مراتب توحيدي است؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد افعالي

3) توحيد عبادي

4) توحيد صفاتي 

 

 

 

33 - اعتقاد به خداياني مانند خداي باد ، خداي آتش و خداي باران ، بيان گر كدام يك از مراتب شرك است؟

 

1) شرك افعالي

2) شرك عملي

3) شرك ذاتي

4) شرك صفاتي 

 

 

 

  34 - كدام اعتقاد بيان گر شرك ذاتي نمي باشد ؟

 

1) چند خدا كه هيچ كدام مخلوق نيستند ، هر كدام خالق بخشي از جهان باشند.

2) انسان در كنار تدبير الهي براي تدبير خود حساب جداگانه اي باز كند .

3) اعتقاد به خداي نور و خداي ظلمت

4) چند خدا كه هيچ كدام مخلوق نيستند ، به طور دسته جمعي جهان را آفريده اند. 

 

 

 

  35 - كدام يك از اسماء الهي بيان گر توحيد ذاتي است ؟

 

1) حكيم

2) ربّ

3) مدبّر

4) احد 

 

 

 

  36 - اين كه خداوند در خلق جهان نيازمند شريك نيست ، نشان دهنده ي كدام يك از مراتب توحيد است ؟

 

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد افعالي

4) توحيد عملي 

 

 

 

  37 - به ترتيب اسماء الهي « ربّ» و « احد» در ارتباط با كدام يك از مراتب توحيد مي باشد؟

 

1) توحيد افعالي – توحيد ذاتي

2) توحيد ذاتي – توحيد صفاتي

3) توحيد افعالي – توحيد افعالي

4) توحيد ذاتي – توحيد افعالي 

 

 

 

  38 - اين موضوع كه خداوند است كه آثار را به مخلوقات خود عنايت كرده است ، بيان گر كدام يك از مراتب توحيد است ؟

 

1) توحيد ذاتي

2) توحيد عبادي

3) توحيد افعالي

4) توحيد صفاتي 

 

 

 

  39 - اگر خداوند اجازه ي مالكيت به مخلوقات خود مي دهد ، اين مالكيت ..............

 

1) در طول مالكيت خداوند نيست .

2) در كنار مالكيت خداوند نيست .

3) در كنار مالكيت خداوند است.

4) نسبت به مخلوقات ديگر نمي باشد . 

 

 

 

  40 - اين كه هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شايسته ي اوست ، بيان گر كدام يك از مراتب توحيد است؟

 

1) توحيد در ولايت

2) توحيد در ربوبيت

3) توحيد در مالكيت

4) توحيد در عبادت 

 

 

 

  41 - جمله ي « خداوند در همه حال ، ولّي مخلوقات است .» در ارتباط با كدام يك از مراتب توحيد است ؟

 

1) توحيد ذاتي

2) توحيد افعالي

3) توحيد صفاتي

4) توحيد عملي 

 

 

 

  42 - اعتقاد به اين كه خداوند در مالكيت خداوند ديگري را شريك خود قرار داده ، چه نوع شركي مي باشد ؟

 

1) شرك ذاتي

2) شرك در ربوبيت

3) شرك عملي

4) شرك افعالي 

 

 

 

  43 - اعتقاد به اين كه قانونمندي هاي حاكم برجهان و روابط ميان پديده ها و ناشي از اراده ي اوست ، بيان گر كدام يك از مراتب توحيد است ؟

 

1) توحيد ذاتي

2) توحيد عبادي

3) توحيد افعالي

4) توحيد صفاتي 

 

 

 

  44 - آيه ي شريفه ي : « افرايتم ما تحرثون ء انتم تزرعونه ام نحن الزارعون » خطاب به چه كساني است ؟

 

1) كساني كه تسليم فرمان خدا شده اند .

2) كساني كه سر به طغيان برداشته و خود را مستقل از خدا ديده اند .

3) كساني كه خود و نيرو و توانشان را از خدا مي دانند .

4) كساني كه زبان به طعن و انتقاد از نظام هستي گشوده اند. 

 

 

 

  45 - از ديدگاه حضرت علي (ع) عالي ترين مرتبه ي توحيد كدام است ؟

 

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد افعالي

4) توحيد در مالكيت 

 

 

 

  46 - كدام گزينه در ارتباط با توحيد صفاتي نادرست است ؟

 

1) صفات خداوند چيزي غير از ذاتش مي باشد .

2) ميان ذات خداوند و صفات او جدايي نيست .

3) ميان صفات خداوند با يك ديگر جدايي و دوگانگي نيست.

4) صفات خداوند عين ذات اوست .

 

47 - عبارت :« هرحركتي كه درجهان رخ مي دهد از خداست و كسي با او شريك نيست » در رابطه با كدام يك از مراتب توحيد نيست ؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد افعالي

4) توحيد عبادي

 

48 - به ترتيب عبارات : « و لم يكن له كفواً احدٌ» و « لا حول و لا قوة الّا بالله العلي العظيم » با كدام يك از مراتب توحيد ارتباط دارد ؟

1) توحيد افعالي – توحيد عبادي

2) توحيد عملي – توحيد افعالي

3) توحيد ذاتي – توحيد عملي

4) توحيد ذاتي – توحيد افعالي

 

48 - اين موضوع كه بت پرستان مكه و مدينه در زمان پيامبر(ص) براي بت ها قرباني مي كردند تا آن ها ياريشان كنند ، نشان دهنده ي كدام يك از مراتب شرك در آن ها بود؟

1) شرك ذاتي

2) شرك افعالي

3) شرك عبادي

4) شرك صفاتي

 

50 - كدام يك از عبارات زير نشان دهنده ي شرك افعالي است ؟

1) اعتقاد به اين كه دو و يا چند خدا به طور دسته جمعي جهان را آفريده اند .

2) اعتقاد به اين كه ميان ذات خدا و صفات او دوگانگي وجود دارد .

3) اطاعت از غير خدا و انجام كارها براي رضاي ديگري

4) اعتقاد به اين كه خداوند بعضي از كارهاي جهان را به ديگري واگذار كرده است .

 

51 - عبارت : « هيچ موجودي در پيشگاه خدا صاحب هيچ چيزي نيست و همه فقير الي الله هستند .» به كدام يك از مراتب توحيدي اشاره دارد ؟

1) توحيد افعالي

2) توحيد ذاتي

3) توحيد عملي

4) توحيد صفاتي

 

52 - كدام يك از عبارات قرآني زير نفي كننده ي شرك افعالي است ؟

1) قل هو الله احد

2) ليس كمثله شيء

3) و لم يكن له شريك في الملك

4) اياك نعبد و اياك نستعين

 

53 عبارت : « هر گونه تصرف در جهان حق خداوند و شايسته ي اوست » در رابطه با كدام يك از مراتب توحيد است؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد صفاتي

3) توحيد عبادي

4) توحيد افعالي

 

54 - اعتقاد به اين كه خداوند بخشي از ولايت خود را به ديگري واگذار كرده است چه نوع شركي است ؟

1) شرك افعالي

2) شرك عبادي

3) شرك ذاتي

4) شرك صفاتي

 

55 - عبارت : « زارع حقيقي درختان و گياهان خداست » بيان گر كدام يك از مراتب توحيدي است ؟

1) توحيد افعالي

2) شرك عبادي

3) شرك ذاتي

4) شرك صفاتي

 

56 - عبارت : « انسان و تدبيرش همه از آن خدا و تحت تدبير خداست » نشان دهنده ي كدام يك از مراتب توحيدي است ؟

1) توحيد صفاتي

2) توحيد نظري

3) توحيد عملي

4) توحيد ذاتي

 

57 - كدام يك از آيات زير توحيد در ربوبيت و تدبير مي باشد ؟

1) بديع السماوات والارض اني يكون له ولد

2) ما لهم من دونه وليّ

3) افرايتم ما تحثرون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون

4) و لم يكن له شريك في الملك

 

58 - عبارت قرآني : « ذلك الله ربّكم » به كدام يك از مراتب توحيد اشاره دارد ؟

1) توحيد ذاتي

2) توحيد در ولايت

3) توحيد افعالي

4) توحيد عملي 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:5  توسط ساسان کرمی  | 

نام و نام خانوادگي : ساسان کرمی         استان :کرمانشاه        شهرستان : کرمانشاه                      ناحیه:3

نام درس: منطق     پايه : سوم علوم انساني           موضوع درس: تعریف و دنیای مفاهیم(تصور کلی و جزیی)

درس :سوم صفحه 12                                                                              مدت جلسه:85دقيقه

فعاليتهاي قبل از تدريس

هدف کلي

آشنايي با تصور کلي و جزئي و نسبت اربعه- ذاتی و عرضی

رئوس مطالب

1- تصور کلي و تصور جزئي چيست ؟

 2- مفاهيم کلي و جزئي را تشخيص دهد     

  3- ارتباط بين مفهوم و مصداق   

  4- تعريف هر يک از نسبت اربعه

5- نسبتهاي چهارگانه را بين مفاهيم کلي تشخيص دهد.

6-مفاهیم ذاتی و عرضی را تشخیص دهد.

 

هدفهاي جزئي

1- شرايط تصور کلي و جزئي را بياموزد .

 2- نمونه هايي از تصور جزئي را نام ببرد.

3- نمونه هايي از تصور کلي را نام ببرد . 

 4- از اهميت تصور کلي براي انسان آشنا شود .

 5 - در مورد رابطه بين مفهوم و مصداق مثال بياورد

6- قضاياي هر يک از نسبتهاي چهارگانه را بنويسيد .

7-اشکال  نسبتهاي چهارگانه را ترسیم کند.ومثال بیاورد

8- مفاهیم ذاتی و عرضی را با مثال بنویسد

9-ویژگی های مفهوم ذاتی را نام ببرد

 

 

رفتارهاي ورودي

از دانش آموزان انتظار داريم براي شروع درس جديد :

1- تعریف تفکر را بداند .

2- اقسام علم و ادراک  را نام ببرد.

3- شرایط تعریف از نظر ارسطو را بداند .

4- توانايي تشخيص تصور از تصدیق را داشته باشد .

 

هدفهاي رفتاري

از دانش آموزان در پايان درس انتظار داريم :

1- تصور کلي و تصور جزئي را تعريف کند .

2- راههاي تشخيص تصور کلي و جزئي را بداند .

3- براي هر يک از تصور کلي و جزئي مثال بزند .

4- با مثال رابطه بين مفهوم و مصداق را توضيح دهد

5- نسبتهاي چهارگانه را نام ببرد و هر يک را تعريف کند .

6- هر يک از نسبتهاي چهارگانه را از بين مفاهيم کلي جدا نمايد .

7- مفاهیم ذاتی و عرضی را تعریف کند.

8-از ویژگی های مفهوم ذاتی دو مورد ذکر کند.

 

وسايل آموزشي

ماژیک ، تخته وایت برد ، کتاب .چارت

شيوه تدريس

تلفيقي « سخنراني ، گروهي ، پرسش و پاسخ.سخنرانی.تجربه مستقیم .رسانه »

 

 

 

مراحل تدريس

زمان

فعاليتهاي حين تدريس

ايجادارتباط و  انگيزه سازي

-  سلام واحوال پرسي ازدانش آموزان

 –دقت دروضع جسمي ورواني آنان

 – حضوروغياب

5

اجراي ارزشيابي تشخيص

پرسش هايي مربوط به درس گذشته:

1- فکر را تعریف کند؟

2- اقسام علم وادراک را بيان نماييد و هر يک را تعريف کنيد ؟

3- براي هر يک از اقسام علم وادراک مثال ذکر کنيد ؟

4-شرایط تعریف درست از نظر ارسطو نام ببرید؟

 

10

 

آمادگي و ايجاد انگيزه

از بين مفاهيم ( تهران ، اين درخت ، پدر ، مولود کعبه ، شهر ) کدام يک به نظر شما جزئي است و کدام کلي ؟

با توجه به سؤال مطرح شده و پاسخ هاي داده شده ، هدفهاي رفتاري درس را بيان مي کنيم .

 

3

ارائه درس جديد و توضيح مطالب

با نوشتن رئوس مطالب هر قسمت روي تخته سياه و ايجاد سؤال بين دانش آموزان به ارائه مطالب هر قسمت با توجه به مثال داخل کتاب و خارج از کتاب مي پردازيم و بعد از بحث و گفتگو و توضيح هر مطلب ، فهرست و خلاصه اي از مطالب را مرحله به مرحله روي تخته سياه مي نويسيم .

 

47

خلاصه درسي و نتيجه گيري

1- تصور جزئي آن است که داراي تشخيص باشد يعني تنها اختصاص به يک فرد مشخص معين دارد و همه اسم هاي علم يا اسامي خاص و هر چه با قيداين و آن مشخص شود دلالت بر تصور جزئي دارد .

2- تصور کلي ، تصوري است فراگيروداراي شمول ووسعت قلمرو که افراد بسيار متعدد را در بر

 مي گيرد خواه آن افراد واقعي خارجي باشدوخواه افراد فرضي و ذهني

3- بين مفهوم و مصداق رابطه عکس مي باشد مانند اسب ، اسب سفيد – اسب سفيد جوان تازي

4- نسب اربعه عبارتست : تساوي – عموم و خصوص مطلق – بين وجه – تباين

5-مفهوم ذاتی:سازنده و تشکیل دهنده و هویت بخش به یک مفهوم دیگر هستند

6-مفهوم عرضی: ذات و حقیقت و ماهیت یک مفهوم را نمی سازند ولی با آن ارتباط دارند

 

 

10

فعاليتهاي بعد از تدريس

ارزشيابي پاياني

به منظور آگاهي يافتن از يادگيري دانش آموزان سؤالاتي را باتوجه به درس جديد مطرح مي کنيم :

1- از بين مفاهيم داده شده ، تصور کلي و جزئي را مشخص کنيد

( خورشيد منظومه شمسي ، دريا ، درياچه خزر ، کوه دماوند)

2- از بين مفاهيم کلي زير ، نسبتهاي چهارگانه را مشخص کنيد :

الف- لباس و سفيد     ب – اسب و ناطق   ج – گوشتخوار و يوزپلنگ   د – انسان و ناطق

3-برای هریک ازمفاهیم زیر تا جایی که می توانید مفاهیم درونی (ذاتی )وبیرونی( عرضی) نام ببرید .

الف- انسان

                                                

 ب- مربع

 

ج-گربه

 

8

تعيين تکليف جلسه بعدي

1- مطالعه مطالب تدريس شده

 

2- تمرين آخر درس صفحه 19 را براي جلسه آينده پاسخ داده و تحويل داده شود

 

 

 

 

 

 

2

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:51  توسط ساسان کرمی  | 

حل تمرین های

کتاب جدید منطق سال سوم  رشته انسانی

درس 1: ص 2: تأمل

گرچه انسان هنگام فکر کردن به قاعده و قانون تفکر خود توجه ندارد امّا وقتی که اندیشه ی خود را بررسی می کند متوجه می شود که بدون آنکه بداند در تفکر او قاعده و قانون رعایت شده است.

درس 1: ص 3: نمونه یابی

1) ابهام در درک مسأله و مجهول

2) مراجعه به معلوم ذهنی نامناسب درارتباط با مسأله ومجهول

3) عدم رعایت تناسب بین مسأله و معلوم ذهنی

4) انتخاب معلوم نامناسب و انحراف در کشف مسأله

برای کاستن از اشتباهات ذهن دانش آموزان می توانند نظریات زیر را ارائه کنند:

1) بیشتر مطالعه کنیم 2) با افراد خردمند مشورت کنیم 3) دقت و توجه بیشتری کنیم 4) قواعد و دستوراتی را بیاموزیم که کمتر خطا کنیم (معلم می تواند با کمک دانش آموزاننظریات فوق را مورد قضاوت قرار داده و بر نطر آخرتأکید کند)

درس1: ص 4: تمرین

1- توانایی تفکر و اندیشیدن (نطق) است. گرچه برخی افراد  ملاک های دیگری مثل عمل- آرمان خواهی و علم گرایی را مطرح کرده اند ولی نزد منطق دانان ملاک برتری انسان نطق (تفکر) است.

2- نطق و تعقل، در انسان در قالب سخن گفتن ظاهر می شود و بر همین اساس طرفداران منطق ارسطویی انسان را حیوان ناطق دانسته اند.

3- ارسطو.   باید توجه داشته باشیم قوانین منطق ازذات انسان سرچشمه می گیرد و هیچ کس آن را ابداع و اختراع نکرده است بلکه ارسطو آنها را کشف- منظم- دسته بندی و تدوین کرده است.

4- دانشی است که از ذات انسان سرچشمه می گیرد-. توسط فرد خاصی تأسیس نشده.قرادادی و دستوری نیست و طرز کار ذهن آدمی را بیان می کند.

تکمیل کنید:

   الف: قواعد حاکم

  ب: منطق

 

 

درس 2: ص 9: بررسی و نقد

 

1- حیوان گویا: شرط سوم وچهارم را ندارد. یعنی مانع اغیار نمی باشد،وگویا ازمفاهیم درونی انسان نمی باشد تعریف به اعم است

2- حیوان متفکر: تمام شرایط را دارد

3- حیوان ضاحک: شرط چهارم راندارد یعنی ضاحک بودن از مفاهیم درونی انسان نیست .اماتعریف به عنوان رسم تام درست است.

4- حیوان راست قامت: شرط سوم وچهارم را ندارد مانع اغیار نمی باشدوراست قامت ار مفاهیم درونی انسان نیست.

درس 2 ص 11: تمرین

1- ضمن اینکه تعریف دانش آموزان را روی تخته نوشته و ارزیابی می کنیم به دانش آموزان یادآوری می کنیم که با توجه به شرایط تعریف نسبت به تعاریف نوشته شده به قضاوت بپردازند و ایرادات هر تعریف را مشخص کنند.

2- الف: نادرست: مانع اغیار نیست.

ب: نادرست: - مانع اغیار نیست چون سیارات دیگری هم به دور خورشید می چرخد .

ج: نادرست: تعریف ارایه شده هیچ ارتباطی به عدد چهار ندارد (شرط سوم را ندارد و مباین است) تعریف مربوط به عدد 2 است.

درس 3 ص 13:تفکیک

1- مفاهیم کلی: معلم- انسان- عدالت- شکل سه ضلعی- چراغ جادو- شعر - مثلث- عبرت- وحی- کتاب درسی- سینما- مسجد- دایره- کره- دیو- لباس- سفید- حیوان- آب- گربه- مسلمان- حیوان ناطق- کتاب- تضاد.

2- مفاهیم جزئی: تهران- قله دماوند- خلیج فارس- سلمان فارسی- مشهد- حافظ

درس 3 ص 14 و 15 :تطبیق          

1-    به ترتیب : عام و خاص  مطلق – تباین – عام و خاص من وجه – تساوی

2-   تساوی : مثلث = شکل سه ضلعی    /   انسان = حیوان ناطق   

               تباین : دایره مثلث       / حیوان  کتاب

عام و خاص مطلق :  انسان< حیوان     /کتاب درسی < کتاب    /گربه < حیوان

عام و خاص من وجه :  لباس    سفید

توجه: مفاهیم بیان شده در کتاب زیاد است و موارد فوق نمونه ای از آنها می باشند.


درس 3 ص 16: تمرین

انسان:

         ذاتی : حیوان- جسم نامی- جسم- جوهر/ ناطق- حسّاس- نامی- دارای ابعاد

         عرضی : متحرک- نویسنده- پزشک- چاق- لاغر- سیاه- سفید

گربه:

        ذاتی: حیوان- جسم نامی- جسم- جوهر- گربه سانان- دارای چنگال

        عرضی: متحرک- چاق- لاغر- سیاه- سفید

مربع:

       ذاتی: شکل- کم متصل ثابت- کم متصل- کم- چهارضلعی-

       عرضی: اندازه- حجم  - چهار زاویه ای

آب:

       ذاتی: مایع- جسم غیرنامی – سیّال  جسم- جوهر-

       عرضی: پاک کننده-  زلال- شفّاف- بی بو

درس 3 صفحه 19 تمرین

 

1- هر کدام از مفاهیم ستون، ذاتی یا عرضی مفاهیم مربوط به ردیف هستند. آن ها را مشخص کنید.

         ردیف

ستون

گربه

انسان

مستطیل

اسب

گل سرخ

لوزی

مثلث

سنگ

سیب

شربت

اراده

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار ضلع

 

 

×

 

 

×

 

 

 

 

سه زاویه

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

سه ضلع

 

 

 

 

 

 

×

 

 

 

جسمانیت

×

×

 

×

×

 

 

×

×

×

حیوان

×

×

 

×

 

 

 

 

 

 

مایع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×

کشاورز

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

شیهه کشنده

 

 

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 - زیرا در تعریف کردن ما از مفاهیم ذاتی یا عرضی یک مفهوم برای تعریف آن استفاده می کنیم و می دانیم که مفاهیم ذاتی و عرضی در ذهن فقط به صورت کلی هستند.

 

 

درس 4- ص 22: تفکیک و تقسیم

1- حیوان:  گنجشک- سگ- انسان- طوطی

2- گیاه:  درخت خرما- بوته گندم- بوته کرفس- درخت سیب

3- خط:  خط منحنی- خط مستقیم

4- شکل:  ذوزنقه-دایره

درس 4 ص 23: تفکیک و تقسیم

        ماهیت

مفاهیم عرضی

انسان

سنگ

گربه

آب

خندیدن

×

 

 

 

گریه کردن

×

 

 

 

سیاه

×

×

×

 

آرزو داشتن

×

 

 

 

راه رفتن

×

 

×

 

خوابیدن

×

 

×

 

شیرین بودن

 

 

 

×

سرد بودن

 

×

 

×

سخت بودن

 

×

 

 

درس 4. ص 25: تمرین: 2 و 1- بلی تفاوت دارند:

تفاوت های واقعی آن ها :

الف: تفاوتهای کلی: وضعیت دندان ها- وضعیت استخوان بندی جمجمه- قدرت بویایی- ژنتیک و رفتار

ب:ویژگیهای اختصاصی: سگ   : واق واق کردن(فصل) – با وفابودن(عرض عام)

                                  گربه   : میومیوکردن(فصل) 

ج : اشتراکات گربه و سگ : - هر دو پستاندارند - هر دو خونگرمند - هر دو حسّاسند - هر دو حیوانند(جنس مشترک) - هر دو بدنشان از مو پوشیده شده است - هر دو گوشت خوار هستند

3- مربع :  شکل چهار ضلعی دارای چهار ضلع عمود بر هم - شکل - کم متصل قار ( ثابت ) – کم

دایره  :    شکل منحنی الدور- شکل – کم متصل قار  (ثابت ) – کم

سفیدی  :  رنگ – کیف محسوس – کیف

چهار     :  عدد – کم منفصل – کم

شادی :  کیف نفسانی – کیف

4- - خیر- قطعاً تعریف دارای ملاک های است که بطور ذاتی انسان آنها را رعایت می کند گرچه گاهی اوقات برخی مفاهیم مثل معلم،ومدرسه.قابل تعریف حقیقی نمی باشند وما آنها را به صورت اعتباری تعریف می کنیم

توجه: اگر از تعریف دست بکشیم: مشکلات زیر برایمان پیش می آید

1) گاهی اوقات دو امر در صورت عدم تعریف با یکدیگر اشتباه می شوند.

2) گاهی دو نفر بر سر یک امرتعریف نشده نزاع می کنند .

3) مفاهیم مبنایی علوم اگر تعریف نشوند در یادگیری علم دچار مشکل می شویم.

4) بسیاری از مفاهیم اخلاق در صورتی قابل فهم هستند که تعریف دقیق شوند

درس 5 ص 26: نمونه تعریف

1- دو خط موازی: دو خطی که هر قدر امتداد یابند یکدیگر را قطع نمی کنند(این تعریفی اعتباری است نه حقیقی)

2- جسم : جوهر دارای امتداد در ابعاد سه گانه(حد تام )

3- گیاه: جسم نامی غیر حسّاس(حد تام)

4- قلم: جسم غیر نامی که انسان با آن روی پارچه یا کاغذ  می نویسد

5- مربع: شکل دارای چهار ضلع مساوی عمود بر یکدیگر(حد تام )

درس 5- ص 27 تطبیق

با توجه به ملاک در تعاریف- نوع تعاریف انجام شده توسط دانش آموزان بررسی و مشخص می شود.

درس 5 ص 29:

-رسم ناقص- درست است: کمیت جنس بعید مثلث و داشتن زوایای 180 درجه عرضی خاص مثلث است

- تعریف نادرست: مانع اغیار نمی باشد چون راه رونده بودن عرض عام است

- تعریف حقیقی ندارد.

- رسم تام: حیوان جنس قریب. و وفادار بودن و دارای قدرت ردیابی قوی عرض دو عرض عام است که جای گزین عرض خاص شده است

2- بغیر معلم بقیه قابل تعریف هستند. معلّم ماهیت حقیقی نمی باشد،اگر بخواهیم آن را به دیگری بشناسانیم ازکلمات مترادف آن استفاده می کنیم ( شرح الاسم).

مثلاً برای مربع 4 تعریف زیر را می توان در نظر گرفت:

حد تام  شکل دارای چهار ضلع مساوی عمود بر یکدیگر

حد ناقص  کم دارای چهار ضلع مساوی عمود بر یکدیگر

رسم تام  شکل دارای دو قطر مساوی عمود بر یکدیگر

رسم ناقص  کم دارای دو قطر مساوی عمود بر یکدیگر

3-مشخص کردن معرَّف:

 شکل سه ضلعی  معرَّف:  مثلث  حد تام

عددی که چون درخود ضرب کنند شانزده شود  معرَّف:  چهار  رسم تام

 جسم حسّاس معرَّف:  حیوان  حد ناقص

جسم ضاحک معرَّف :  انسان  رسم ناقص

 

درس 6: ص 32: دسته بندی

کاش بهار همیشگی باشد

خدایا ما را ببخش

به ترتیب:

انشائی :   ج و ب

پروانه مدرسه است

میز شجاعت دارد

 


بی معنی :  د     

سعید مهندس است .

خداوند بر همه چیز قادر است.

 


خبری :   الف و ه

خبری صادق : ه   :   هوا گرم است- خدا مرکب نیست

خبری کاذب : الف  : آب جامد است- هوا مایع است

 

درس 6: ص 34: تشخیص:

 

موضوع

محمول

 

مقدم

تالی

عدد زوج

قابل قسمت بر دو

 

دانا بودن

توانا بودن

انسان ها

همیشه سپاسگذار نعمتها

 

خدا را فراموش کردن

خود را هم فراموش کردن

تهران

پایتخت ایران

 

آبادانی ایران را خواستن

محیط زیست را سالم نگه داشتن

مؤمن

کاهلی در نماز

 

خوب درس خواندن

در امتحان نگرانی نداشتن

 

 


درس هفتم ص 38: تطبیق

1- شخصیه،: ابن سینا

2- شخصیه: این بیمار

3- شخصیه: ا و

4- موجبه کلیه: انسان

5- موجبه کلیه: انسان عاقل

6- سالبه کلیه: انسان

7- موجبه کلیه: شیوه کافران

8- سالبه کلیه: ظلم

 

درس هفتم- ص 40 تفکر:

به خدا اگر در زندگی این را گفته باشم                                                              

   اگر در آغاز جمله شرطیه می آید.

 آنگاه ظرف است.

 

درس هفتم ص 47: تطبیق

 

1-عدد زوج است   فرد نیست               

2-عدد زوج نیست   فرد است

3- فرد است   --- عدد زوج نیست

4-  فرد نیست --- عدد زوج است

 

درس هفتم ص 43: تطبیق

1- در لحظه ی تحویل سال در شیراز هستیم   در اصفهان نخواهیم بود

2- در لحظه ی تحویل سال  در شیراز نیسیم معلوم نیست کجا هستیم

3- در شیراز نیستیم ---- در لحظه ی تحویل سال در اصفهان هستیم

4- معلوم نیست در کجا هستیم  ---  در لحظه ی تحویل سال اصفهان نیستیم

 

 

 


درس هفتم ص 43: تطبیق

1- نتیجه عمل دردنیا به ما می رسد ممکن است در آخرت نیز به ما برسد

2- نتیجه عمل دردنیا به ما نمی رسد  در آخرت بما خواهد رسید

3-ممکن است دردنیا نیزبه ما برسد---- نتیجه عمل درآخرت به ما می رسد .

4-  در دنیا به ما می رسد----- نتیجه عمل درآخرت به ما نمی رسد

 

درس هفتم: ص 64 تمرین

1- سه زاویه مثلث مساوی باشند- شرطی متصل

2- خدا را یاری کنید- شرطی متصل

3- هر قسمت – شرطی منفصل مانعه الرفع

4- هر قسمت – شرطی منفصل مانعه الرفع

5- هر قسمت – شرطی منفصل در حقیقی

6- فرهنگ یک کشور اصلاح شود- شرطی متصل

7- کسی دنبال کمال نباشد- شرطی

متصل

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:35  توسط ساسان کرمی  |